Αξιολόγηση μαθήματος

 Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική και τελική.

Συμμετέχετε και στις δύο φάσεις της αξιολόγησης. Στη φάση της διαμορφωτικής αξιολόγησης ως μέλη της ομάδας θα αυτοαξιολογηθείτε, ενώ στην τελική αξιολόγηση θα αυτοαξιολογηθείτε ως ομάδα  και θα αξιολογήστετε το αποτέλεσμα της εργασίας των άλλων ομάδων. Η αξιολόγηση θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, για τα οποία έχει γίνει συζήτηση με τον εκπαιδευτικό εκ των προτέρων.

Ο εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης αυτής της ιστοεξερεύνησης λειτουργεί ως συντονιστής, διαμεσολαβητής, παρατηρητής. Παρατηρεί, καταγράφει, αξιολογεί στάσεις, συμπεριφορές, δεξιότητες σας, σε επίπεδο ατομικό και σε επίπεδο ομάδας και  παρεμβαίνει διορθωτικά, όπου χρειάζεται. Αξιολογεί τη δουλειά σας σε κάθε φάση της μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια για τα οποία έχει γίνει συζήτηση μαζί σας εκ των προτέρων.

 Οι Ρουμπρίκες Αξιολόγησης, οι οποίες περιέχουν τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθείτε, είναι οι παρακάτω :

Κριτήρια αξιολόγησης ομαδικής εργασίας

 

Συγκέντρωση πληροφοριών, οργάνωση ? παρουσίαση δεδομένων

Ομάδα

Μέτρια

Καλή

Πολύ καλή

ελλιπής συγκέντρωση πληροφοριών

 αδυναμία εντοπισμού της ουσιώδους πληροφορίας

 επικοινωνιακά ακατάλληλη παρουσίαση δεδομένων

 ικανοποιητική συγκέντρωση πληροφοριών

 εντοπισμός της ουσιώδους πληροφορίας

 επικοινωνιακά κατάλληλη αλλά όχι συστηματικά οργανωμένη παρουσίαση δεδομένων

 πλούσιο πληροφοριακό υλικό

 προβολή του ουσιώδους

 επιτυχημένη επικοινωνιακά και πολύ καλά οργανωμένη παρουσίαση

Επικοινωνιακές δεξιότητες γραπτού και προφορικού λόγου

ομάδα

μέτρια

καλή

Πολύ καλή

αδυναμία

 στην αξιοποίηση του λεξιλογίου

 στη σύνταξη του λόγου

 στη συνοχή και συνεκτικότητα του κειμένου

 στην προσαρμογή του λόγου στηνπερίσταση επικοινωνίας (περιεχόμενο, γλωσσικές και υφολογικές επιλογές)

Επάρκεια

 στην αξιοποίηση του λεξιλογίου

 στη σύνταξη του λόγου

 στη συνοχή και συνεκτικότητα του κειμένου

 στην προσαρμογή του λόγου στην περίσταση επικοινωνίας (περιεχόμενο, γλωσσικές και υφολογικές επιλογές)

Υψηλού επιπέδου ικανότητα

στην αξιοποίηση του λεξιλογίου

 στη σύνταξη του λόγου

 στη συνοχή και συνεκτικότητα του κειμένου

 στην προσαρμογή του λόγου στην περίσταση επικοινωνίας (περιεχόμενο, γλωσσικές και υφολογικές επιλογές)

Δημιουργικότητα (φαντασία, διαίσθηση, πρωτοτυπία)

ομάδα

μέτρια

καλή

Πολύ καλή

 εμμονή στο δηλωτικό επίπεδο του κειμένου

κοινότυπες και αναμενόμενες αναπαραστάσεις

 αδυναμία στην αξιοποίηση των συνδηλώσεων του κειμένου

 ικανότητα αποκλίνουσας σκέψης

 πρωτοτυπία αναπαραστάσεων

 ικανότητα στην αξιοποίηση των συνδηλώσεων του κειμένου

 αποκλίνουσα σκέψη

 πρωτότυπες και αισθητικά υψηλού επιπέδου αναπαραστάσεις

Αλληλεπίδραση – συνεργατικότητα

ομάδα

μέτρια

καλή

Πολύ καλή

αδυναμία  

κατανομής αρμοδιοτήτων

 συντονισμού

 ανταλλαγής και σύνθεσης απόψεων

 ανυπαρξία δεσμών στην ομάδα

Ικανότητα

 κατανομής αρμοδιοτήτων

 συντονισμού

 ανταλλαγής και σύνθεσης απόψεων

 χαλαροί δεσμοί ομάδας

Υψηλού επιπέδου ικανότητα

 κατανομής αρμοδιοτήτων

 συντονισμού

 ανταλλαγής και σύνθεσης απόψεων

 δεσμοί αλληλεπίδρασης και συλλογικότητας

Αυτενέργεια στα μέλη της ομάδας

μάδα

μέτρια

καλή

Πολύ καλή

αδυναμία στην ανάληψη ρόλων και πρωτοβουλιών

 χαμηλή αυτοσυνείδηση

 ικανότητα ανάληψης ρόλων και κάποιων πρωτοβουλιών

 μέτριου επιπέδου ανάπτυξη αυτοσυνείδησης

 διεκπεραίωση ρόλων με επιτυχία, υπευθυνότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών

 υψηλό αίσθημα αυτοσυνείδησης

Αξιοποίηση του χρόνου

ομάδα

μέτρια

καλή

Πολύ καλή

μη ορθή εκτίμηση της χρονικής προθεσμίας

οριακή αξιοποίηση του χρόνου

 πολύ καλή αξιοποίηση του χρόνου

 

 

Ατομική αξιολόγηση μαθητή

 Τα παραπάνω αρχεία σε μορφή Word

 

Συγκεντρωτικά Κριτήρια αξιολόγησης ομαδικής εργασίας

 

Κριτήρια αξιολόγησης ομαδικής εργασίας

 

Ατομική αξιολόγηση μαθητή