Αξιολόγηση μαθήματος

Σίγουρα είναι  σημαντικό για κάθε εκπαιδευτικό να ελέγξει αν το μάθημά του  έχει πετύχει τους στόχους που είχε θέσει στην αρχή.
Στο συγκεκριμένο μάθημα ο εκπαιδευτικός θα κρίνει αν η διδασκαλία μέσω του Webquest  είναι αποτελεσματική με την ολοκλήρωσή της. Αν τα παιδιά έχουν καταφέρει να διεκπεραιώσουν με επιτυχία όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος και να συνθέσουν τον ιστορικό – πολιτιστικό χάρτη της Αρχαίας Ολύνθου.  Αυτό βέβαια δεν είναι αυτοσκοπός, γιατί σημαντικό δεν είναι  το αποτέλεσμα αλλά η διαδικασία μέσα από την οποία φτάνουν σε αυτό.
Έτσι η επιτυχία του μαθήματος φαίνεται και από την πρόοδο των πιο αδύνατων μαθητών και από το  αν ο κάθε μαθητής- μέλος της ομάδας – είναι σε θέση να εκπροσωπήσει την ομάδα του. Επίσης, η επιτυχία του μαθήματος κρίνεται από την ικανότητα του κάθε μαθητή να ασκήσει τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση της καινούριας γνώσης (π.χ. κριτική σκέψη, ταξινόμηση κτλ).
Τέλος, βασικό δείκτη για την επιτυχία του μαθήματος αποτελεί το κλίμα και ο βαθμός συνεργασίας των παιδιών στις ομάδες.

 Η κάθε ομάδα αξιολογείται με κριτήριο την επίδοση και την προσφορά του κάθε μέλους ανάλογα με τις δυνατότητές του. Οι μαθητές αξιολογούνται σε σχέση με τις ακόλουθες μορφές συμπεριφοράς:

  • Κάθε μέλος πρέπει να αποδώσει όσο μπορεί περισσότερο, ώστε να κάνει τη δουλειά που του έχει ανατεθεί και να συμβάλλει στην επιτυχία της ομάδας.
  • Κάθε μέλος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες για την εργασία.
  • Αν κάποιο μέλος  διαφωνεί με μια θέση – άποψη, έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τη δική του, αναφέροντας συγκεκριμένους λόγους που θα στηρίζονται  στις πηγές και  αντιμετωπίζοντας τα επίμαχα σημεία ως προβλήματα που αναμένουν λύση.
  • Κανένα μέλος δεν κυριαρχεί ή αποσύρεται από τη συζήτηση.· Κάθε μέλος πρέπει να υποστηρίζει την επικοινωνία, κάνοντας εισηγήσεις, ζητώντας διευκρινίσεις και δίνοντας εξηγήσεις.
  • Κάθε μέλος πρέπει να επιδείξει θετική και ενθαρρυντική στάση προς κάθε άλλο μέλος της ομάδας.

 Σημαντικό είναι επίσης τα παιδιά να επιδείξουν τον κατάλληλο ενθουσιασμό για την όλη δημιουργική εργασία.