Συμπέρασμα

Συνοψίζοντας όλα τα προηγούμενα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με το πέρας του μαθήματος αυτού οι μαθητές θα έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους και θα έχουν ζήσει εμπειρίες μάθησης πρωτόγνωρες γι΄ αυτούς μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον, όπως αυτό του Webquest. Κυρίως τα παιδιά θα έχουν πάρει βασικές γνώσεις και πληροφορίες για την Αρχαία Όλυνθο και τη Χαλκιδική. Κατά αυτό τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία  να μάθουν ότι  μπορούν να προσεγγίσουν τις γνώσεις ερευνητικά καθώς επίσης πως δεν πρέπει  να αρκούνται  στη στείρα αποστήθισή τους.
Γι΄ αυτό και η αξία αυτού του μαθήματος δεν έγκειται μόνο στην προσφορά γνώσεων αλλά και στην ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών, όπως:

  • ο προβληματισμός,
  • η κατηγοριοποίηση και η ανάλυση πληροφοριών,
  •  η διεξαγωγή συμπερασμάτων και
  •  η καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων.